กราฟิกก็คือรูปแบบการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ใช้ศิลปะมาเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสัญลักษณ์ ที่เข้าใจได้ง่าย และตรงกันระหว่างผู้สื่อสารกับผู้รับสารในปัจจุบันไม่ว่าจะหันมองทางไหนก็จะเต็มไปด้วยงานออกแบบกราฟิก ซึ่งจะเห็นได้จากการนำไปใช้งานในด้านต่างๆดังนี้
– เป็นสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ หรือ E-Learning ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ โน็ตบุ๊ค ซึ่งเนื้อหาจะอยู่ในรูปแบบการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสอนบนเว็บ การเรียนออนไลน์ และการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
– การเรียนการสอนทางไกลโดยใช้ลักษณะรูปแบบ VDO Conference สามารถเรียนรู้จากคนละที่ได้และมีการตอบข้อซักถามอย่างทันท่วงที โดยมองเห็นกันด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยไม่ต้องมาพบกันจริงๆ ซึ่งทำให้ประหยัดและได้ประโยชน์อย่างยิ่งและยังสามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง
– เป็นรูปแบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI หรือ Computer Aided Instructionโดยนำเอาสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนอเนื้อหา เรื่องราวต่างๆ มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ เพราะสามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้
– สามารถสร้างผลงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วิดีโอ วิดิทัศน์ เพื่อนำมาใช้ประกอบในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
– ใช้ในการสร้างเกมส์ เช่น เกมส์ออนไลน์ เป็นการฝึกสร้างทักษะ ฝึกสมองและสติปัญญาให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
– ใช้ในการออกแบบพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องบิน หรือเครื่องจักรต่างๆ
– ใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร เช่น ตึก บ้าน สะพาน หรือโครงสร้างใดๆ ทางวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
– ใช้ในการวาดภาพในปัจจุบันนี้ใครๆ ก็สามารถวาดได้แล้วโดยไม่ต้องใช้พู่กันกับจานสี แต่จะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแทน ภาพที่วาดในระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกนี้เราสามารถกำหนดสี
-ใช้ในการสร้างเป็นภาพยนตร์ โดยการนำ Special Effect ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวมาใช้เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามและชัดเจนยิ่งขึ้น
ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาช่วยในการออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหวมากขึ้น เพราะสะดวก รวดเร็ว และง่ายกว่าวิธีอื่นๆและยังได้ภาพที่ดูสมจริงมากขึ้น เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของคนในการทำภาพตามจินตนาการได้เป็นอย่างดี